job

ठाणे महानगरपालिका भरती

ठाणे महानगरपालिका ठाणे प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष यांच्यामार्फेत अपत्ती प्रतिसाद दलामध्ये डेप्युटी कमांन्डट व प्रशिक्षीत जवान या पदावर कंत्राटी पध्दतीने…