Month: February 2020

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा पूर्व परीक्षा 2020 ( एकूण 806 पदे)

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागाअंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागात सहायक कक्ष अधिकारी गट ब (अराजपत्रित) 67 पदे, वित्त विभागात राज्य कर निरीक्षक…

ठाणे महानगरपालिका भरती

ठाणे महानगरपालिका ठाणे प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष यांच्यामार्फेत अपत्ती प्रतिसाद दलामध्ये डेप्युटी कमांन्डट व प्रशिक्षीत जवान या पदावर कंत्राटी पध्दतीने…